نویسنده = صادق بختیاری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر تکانه‌های پولی بر رابطه درآمد ـ مخارج دولت ایران با رویکرد TVPFAVAR

دوره 10، شماره 36، زمستان 1395، صفحه 53-73

جابر اکبری؛ صادق بختیاری؛ مرتضی سامتی؛ همایون رنجبر


2. مدلسازی توزیع درآمد برای ایران: مقایسه الگوی داگوم با چند مدل منتخب

دوره 8، شماره 26، تابستان 1393، صفحه 1-20

صادق بختیاری؛ سجاد محموداوغلی