نویسنده = سجاد محموداوغلی
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی توزیع درآمد برای ایران: مقایسه الگوی داگوم با چند مدل منتخب

دوره 8، شماره 26، تابستان 1393، صفحه 1-20

صادق بختیاری؛ سجاد محموداوغلی