نویسنده = ابوالفضل شاه آبادی
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر شاخص فلاکت بر هزینه های سلامت در ایران

دوره 10، شماره 33، بهار 1395، صفحه 133-157

ابوالفضل شاه آبادی؛ مهیا قربانی گلپرور


2. تاثیر آزادی اقتصادی بر توسعه بخش بانکی ایران

دوره 9، شماره 30، تابستان 1394، صفحه 47-66

ابوالفضل شاه آبادی؛ راضیه داوری کیش


3. مقایسه‌ی اثر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی ایران و نروژ

دوره 7، شماره 22، تابستان 1392، صفحه 21-43

ابوالفضل شاه آبادی؛ حامد صادقی


4. تبیین اثر کیفیت نهادی برفساد اقتصاد: رهیافت لیزرل

دوره 4، شماره 12، زمستان 1389، صفحه 19-38

ابوالفضل شاه آبادی؛ حامد ُصادقی