نویسنده = بهرام سحابی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثرات متغیر زمانی تعیین‌کننده‌های تورم: مدل‌های فضا ـ حالت

دوره 9، شماره 30، تابستان 1394، صفحه 25-46

محسن خضری؛ بهرام سحابی؛ کاظم یاوری؛ حسن حیدری


2. شناسایی علل رکود تورمی در ایران: روش تصحیح خطای آستانه‌ای

دوره 7، شماره 24، زمستان 1392، صفحه 19-35

نوشین خانی قریه گپی؛ بهرام سحابی؛ فیروزه عزیزی؛ مجید صباغ کرمانی


3. عوامل مؤثر برتمایل به پرداخت بازدیدکنندگان و برآورد ارزش تفریحی منطقه جاجرود

دوره 6، شماره 17، بهار 1391، صفحه 111-126

بهرام سحابی؛ محمدهادی حاجیان؛ بختیار جواهری