نویسنده = رضا یوسفی حاجی آباد
تعداد مقالات: 2
1. احتساب کشش‌های قیمتی و درآمدی مواد غذایی خانوارهای شهری استان تهران

دوره 9، شماره 32، زمستان 1394، صفحه 103-122

ویدا ورهرامی؛ زهره هوشمند؛ رضا یوسفی حاجی آباد