نویسنده = سید کمال صادقی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی همگرایی دموکراسی در کشورهای در حال توسعه با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی

دوره 11، شماره 40، زمستان 1396، صفحه 95-114

سید کمال صادقی؛ محسن پورعبادللهان کویچ؛ پرویز محمدزاده؛ زهرا کریمی؛ پروین علی مرادی افشار


2. سیاست‌های مالی و توزیع درآمد در ایران: رهیافت FAVAR

دوره 11، شماره 39، پاییز 1396، صفحه 75-98

سید کمال صادقی؛ محمد باقر بهشتی؛ رضا رنج پور؛ سعید ابراهیمی


3. رابطه بین مصرف انرژی و تولید در بخش صنعت ایران

دوره 6، شماره 17، بهار 1391، صفحه 91-110

سید کمال صادقی؛ ناصر صنوبر؛ داوود بهبودی؛ علی دهقانی