نویسنده = حمید شهرستانی
تعداد مقالات: 1
1. نااطمینانی رشد پول و جانشینی پول در ایران: رهیافت گارچ چندمتغیره

دوره 10، شماره 35، پاییز 1395، صفحه 1-21

سیما اسکندری سبزی؛ اسداله فرزین وش؛ کامبیز هژبر کیانی؛ حمید شهرستانی