نویسنده = سید محمد حسین فاطمی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین الگوی هشدار اولیه تورم با استفاده از مدل تغییر رژیم مارکف

دوره 11، شماره 37، بهار 1396، صفحه 1-22

محسن مهرآرا؛ سید محمد حسین فاطمی