نویسنده = فرید دهقانی
تعداد مقالات: 1
1. محاسبه پیوندهای پسین و پیشین مواد معدنی معادن ایران (کاربرد رهیافت داده ـ ستانده)

دوره 13، شماره 45، بهار 1398، صفحه 19-45

میر حسین موسوی؛ فرید دهقانی؛ آزاده روشن روان