کلیدواژه‌ها = الگوی تصحیح خطای آستانه‌ای
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی علل رکود تورمی در ایران: روش تصحیح خطای آستانه‌ای

دوره 7، شماره 24، زمستان 1392، صفحه 19-35

نوشین خانی قریه گپی؛ بهرام سحابی؛ فیروزه عزیزی؛ مجید صباغ کرمانی