کلیدواژه‌ها = جدول داده- ستانده
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی جایگاه پتروشیمی در اقتصاد ایران با استفاده از بردارهای ویژه

دوره 6، شماره 19، پاییز 1391، صفحه 21-39

علی اصغر اسفندیاری؛ اعظم مرادی


2. تعدیلی بر روش سهم مکانی تعدیلی فلگAFLQ(مطالعه موردی استان تهران)

دوره 6، شماره 17، بهار 1391، صفحه 1-23

علی آزادی نژاد؛ عباس عصاری آرانی؛ اسفندیار جهانگرد؛ علیرضا ناصری