کلیدواژه‌ها = I22 واژگان کلیدی: بودجه‌بندی، آموزش‌های فنی‌ و حرفه‌ای، داده‌های تابلویی
تعداد مقالات: 1
1. تدوین الگوی بهینه بودجه‌بندی سازمان آموزش فنی‌ و حرفه‌ای کشور

دوره 9، شماره 29، بهار 1394، صفحه 125-141

زریر نگین تاجی؛ اکبر زمان زاده