کلیدواژه‌ها = C02 واژگان کلیدی: گارچ دو متغیره، فازی، صرف سهام، مدل عادات
مدل‌سازی معمای صرف سهام توسط منطق فازی: شواهدی از ایران

دوره 10، شماره 35، آبان 1395، صفحه 71-96

علیرضا عرفانی؛ سولماز صفری