کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: مدل DSGE، هزینه تعدیل سرمایه، شکل‌گیری عادات، مدل قیمت‌گذاری دارائی
تعداد مقالات: 1