کلیدواژه‌ها = C61 واژگان کلیدی: پایداری تورم، ماندگاری تورم، کارگزاران ناهمگن، انتظارات، مدل تعادل عمومی پویای‌ تصادفی
تعداد مقالات: 1