کلیدواژه‌ها = I38 واژگان کلیدی: توزیع‌ درآمد، سیاست ‌مالی، روش FAVAR، توابع واکنش آنی
تعداد مقالات: 1
1. سیاست‌های مالی و توزیع درآمد در ایران: رهیافت FAVAR

دوره 11، شماره 39، پاییز 1396، صفحه 75-98

سید کمال صادقی؛ محمد باقر بهشتی؛ رضا رنج پور؛ سعید ابراهیمی