کلیدواژه‌ها = طبقه‌بندیJEL :.G21؛ G31؛ D82؛ L14 واژگان کلیدی: بانکداری اسلامی
طراحی مدل تخصیص بهینه منابع در سیستم بانکداری ایران

دوره 11، شماره 40، اسفند 1396، صفحه 115-136

علی اصغر موحد؛ اصغر ابوالحسنی؛ محمدحسین پورکاظمی؛ یگانه موسوی جهرمی