کلیدواژه‌ها = طبقه‌بندی JEL: C67؛ O39؛ P18؛ Q54. واژگان کلیدی: رویکرد لئونتیف
تعداد مقالات: 1