کلیدواژه‌ها = طبقه‌بندی JEL:F16؛ F14؛ C68 . واژگان کلیدی: هکشر- اوهلین
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نظریه هکشر- اوهلین در تجارت خارجی ایران و آلمان (رهیافت الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه)

دوره 12، شماره 43، پاییز 1397، صفحه 139-164

سارا پندآزمای؛ عبدالمجید جلایی؛ محسن زاینده رودی