کلیدواژه‌ها = طبقه‌بندی JEL: H69؛ C01؛ H61. واژگان کلیدی: خود بازگشت برداری ساختاری تابلویی (PSVAR)
تعداد مقالات: 1
1. اثر تکانه‌های سیاست مالی بر تراز بودجه سیکلی و ساختاری در کشورهای عضو اوپک

دوره 12، شماره 44، زمستان 1397، صفحه 119-142

مرضیه دینداررستمی؛ شمس الله شیرین بخش؛ زهرا افشاری