کلیدواژه‌ها = طبقه‌بندی JEL:J31؛ D23؛ C92 . واژگان کلیدی: نظریه بازی‌ها
تعداد مقالات: 1