شماره جاری: دوره 13، شماره 48، زمستان 1398، صفحه 1-200 
2. تعرفه‌های بخشی و توزیع جغرافیایی صنایع پایین‌دستی کشاورزی: شواهدی از استان‌های ایران

صفحه 21-44

منصور اردشیری؛ رضا مقدسی؛ سعید یزدانی؛ امیر محمدی نژاد


3. بهره‌وری کل انرژی و عوامل موثر بر آن (صنایع تولیدی ایران)

صفحه 45-69

ابراهیم نیک نقش؛ نقی شجاع؛ امیر غلام ابری؛ محمد مهدی موحدی


4. مدل بهینه اقتصادی کشت برای کاهش اثرات آلودگی های زیست محیطی در استان مازندران

صفحه 91-119

مجید قربانی؛ ابوالفضل محمودی؛ محسن شوکت فدایی؛ محمد خالدی


5. تامین مالی از طریق مشارکت عمومی - خصوصی و توسعه

صفحه 120-138

حسن نوعی اقدم؛ سید شمس الدین حسینی؛ عباس معمارنژاد؛ کریم امامی جزء