تعداد مقالات: 360

351. اثر سیاست مالی روی نرخ بیکاری و نرخ تورم در استان های ایران: رویکرد GVAR

دوره 15، شماره 53، خرداد 1400، صفحه 25-48

10.30495/eco.2021.1892800.2314

نسرین ابراهیمی؛ مهدی پدرام؛ میر حسین موسوی


352. فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد بهرهوری در بلندمدت: شواهدی از صنایع تولیدی ایران

دوره 15، شماره 56، اسفند 1400، صفحه 45-67

10.30495/eco.2022.1953248.2632

محمود رضائی سراجی؛ محمود محمودزاده؛ پروانه سلاطین؛ مهدی فتح آبادی


353. توسعه درون‌زای صنعتی در ایران و کشورهای منتخب

دوره 15، شماره 53، خرداد 1400، صفحه 49-72

10.30495/eco.2021.1892092.2307

میرعبداله حسینی؛ لطفعلی عاقلی


355. شناسایی مسیر سرایت بحران ارزی در صنایع بورسی

دوره 15، شماره 53، خرداد 1400، صفحه 73-96

10.30495/eco.2021.1922778.2483

مریم بذرائی؛ صالح قویدل؛ قدرت الله امام وردی


356. تاثیر ترکیب اعتبارات بانکی بر توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه

دوره 15، شماره 56، اسفند 1400، صفحه 87-113

10.30495/eco.2022.1948111.2610

علی نصیری اقدم؛ میترا باباپور


358. تأثیر تکانه‌های نفتی بر تاب‏آوری اقتصادی در ایران

دوره 15، شماره 56، اسفند 1400، صفحه 114-139

10.30495/eco.2022.1928522.2507

نجمه السادات رباطی؛ علی رییس پور رجبعلی؛ عبدالمجید جلایی


359. بررسی نقش نهادهای سیاسی و اقتصادی در پدیده شومی منابع

دوره 13، شماره 48، بهمن 1398، صفحه 117-134

10.30495/eco.2020.688167

رضا بخشی آنی؛ مسعود نیلی؛ سید مهدی برکچیان