اثرات صرفه‌های تجمع صنعتی و شهرنشینی بر رشد اقتصادی: شواهدی از بازارهای ایران

دوره 8، شماره 27، مهر 1393، صفحه 17-36

مرتضی سامتی؛ مهدی فتح آبادی؛ همایون رنجبر


تاثیر سیاست‌های زیست ‌محیطی بر ارزش افزوده بخش حمل ‌و نقل

دوره 8، شماره 25، فروردین 1393، صفحه 17-34

میرحسین موسوی؛ قادر صفرزاده


شناسایی علل رکود تورمی در ایران: روش تصحیح خطای آستانه‌ای

دوره 7، شماره 24، اسفند 1392، صفحه 19-35

نوشین خانی قریه گپی؛ بهرام سحابی؛ فیروزه عزیزی؛ مجید صباغ کرمانی


تبیین اثر کیفیت نهادی برفساد اقتصاد: رهیافت لیزرل

دوره 4، شماره 12، دی 1389، صفحه 19-38

ابوالفضل شاه آبادی؛ حامد ُصادقی


محاسبه پیوندهای پسین و پیشین مواد معدنی معادن ایران (کاربرد رهیافت داده ـ ستانده)

دوره 13، شماره 45، خرداد 1398، صفحه 19-45

میر حسین موسوی؛ فرید دهقانی؛ آزاده روشن روان


مقایسه‌ی اثر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی ایران و نروژ

دوره 7، شماره 22، تیر 1392، صفحه 21-43

ابوالفضل شاه آبادی؛ حامد صادقی


عملکرد بانکی و عوامل کلان اقتصادی در مدیریت ریسک

دوره 7، شماره 21، فروردین 1392، صفحه 21-37

محسن مهرآرا؛ مهدی مهران فر


شناسایی جایگاه پتروشیمی در اقتصاد ایران با استفاده از بردارهای ویژه

دوره 6، شماره 19، مهر 1391، صفحه 21-39

علی اصغر اسفندیاری؛ اعظم مرادی


تخمین قیمت هدانیک ساختمانهای مسکونی در شهر تبریز: با رویکرد اقتصادسنجی فضایی

دوره 6، شماره 18، تیر 1391، صفحه 21-38

پرویز محمدزاده؛ مسعود منصوری؛ بابک کوهی لیلان


تاثیر تعمیق بازارهای مالی بر رفتار بازار بورس اوراق بهادارایران

دوره 5، شماره 16، دی 1390، صفحه 21-39

میرحسین موسوی؛ معصومه نعمت پور


تعرفه‌های بخشی و توزیع جغرافیایی صنایع پایین‌دستی کشاورزی: شواهدی از استان‌های ایران

دوره 13، شماره 48، بهمن 1398، صفحه 21-43

منصور اردشیری؛ رضا مقدسی؛ سعید یزدانی؛ امیر محمدی نژاد


رویکرد نظریه بازی‌ها در مدل‌سازی و تحلیل تقسیم ارث زوجین مرحوم

دوره 10، شماره 33، اردیبهشت 1395، صفحه 23-48

مجید شیخ محمدی؛ مصطفی عباسی


تقاضای تحصیلات و برآورد سهم تحصیلات در نابرابری درآمد

دوره 11، شماره 37، خرداد 1396، صفحه 23-44

علی فلاحتی؛ شهرام فتاحی؛ یونس گلی؛ سمیه گلی


تاثیر تورم بر توانگری‌ مالی شرکت‌های بیمه در ایران

دوره 12، شماره 42، مرداد 1397، صفحه 23-47

حسین راغفر؛ اسماعیل صفرزاده؛ مریم غفوربروجردی


تأثیر مصرف فرآورده‌های نفتی بر رشد اقتصادی در استان های کشور

دوره 6، شماره 17، فروردین 1391، صفحه 25-44

کیومرث شهبازی؛ حسین اصغرپور؛ کریم محرم زاده


بررسی رشد اقتصادی در کشورهای وابسته به منابع طبیعی (با تاکید بر منابع نفتی)

دوره 5، شماره 15، مهر 1390، صفحه 25-46

کاظم یاوری؛ مهدیه رضاقلی زاده؛ مجید آقایی