بررسی ارتباط بین کارایی و تمرکز صنعتی در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ایران

دوره 8، شماره 27، مهر 1393، صفحه 37-51

کیومرث سهیلی؛ شهرام فتاحی؛ محمد سعید ذبیحی دان؛ معصومه هادی زادگان


تاثیر دولت الکترونیکی بر کاهش فساد اقتصادی در گروه کشورهای منتخب اسلامی

دوره 7، شماره 24، اسفند 1392، صفحه 37-51

محمدعلی متفکر آزاد؛ زینب جامه شورانی؛ زینب حیدری داد


اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال در صنایع کارخانه‌ای استان تهران

دوره 7، شماره 21، فروردین 1392، صفحه 39-50

کامبیز هژبر کیانی؛ صدیقه نعمتی


برآورد فقر و شاخص‌های فقر در مناطق شهری و روستایی

دوره 6، شماره 18، تیر 1391، صفحه 39-60

علی اکبر خسروی نژاد


شناسایی چرخش رژیم در بازده بازاراوراق بهادار ایران

دوره 6، شماره 20، دی 1391، صفحه 41-56

سید یحیی ابطحی؛ حامد نیک فطرت


هدف گذاری تورم: کاربردی از نظریه کنترل بهینه

دوره 6، شماره 19، مهر 1391، صفحه 41-58

میرحسین موسوی؛ زهرا مستعانی


حسابداری رشد ارزش افزوده در صنایع تولیدی ایران با تاکید بر فناوری اطلاعات

دوره 9، شماره 32، بهمن 1394، صفحه 41-64

محمود محمودزاده؛ میرحسین موسوی؛ فرزاد پاک نهاد


بررسی اقتصادی جرم و اثرات سرریز بین استانی آن در ایران: یک رویکرد پنل فضایی

دوره 9، شماره 29، فروردین 1394، صفحه 43-62

محسن مهرآرا؛ احسان محمدیان نیکپی


تحلیل تجربی رابطه بین آلودگی هوا و هزینه‌های عمومی سلامت: رویکرد داده‌های تابلویی پویا

دوره 9، شماره 31، مهر 1394، صفحه 43-60

مریم فتاحی؛ عباس عصاری؛ حسین صادقی؛ حسین اصغرپور


اندازه‌گیری آثار زیست محیطی فعالیت‌های اقتصادی در ایران با رویکرد جدول داده-ستاده

دوره 6، شماره 17، فروردین 1391، صفحه 45-64

زهرا نصراللهی؛ زهره احمدی؛ سمانه عشرتی


اثر حذف یارانه انرژی بر ساختار هزینه‌ای صنعت در ایران

دوره 8، شماره 28، دی 1393، صفحه 45-62

علی اکبر ناجی میدانی؛ سلمان ستوده نیاکرانی


اندازه‌گیری قدرت انحصاری صنایع تولیدی در ایران: رویکرد توابع تصادفی مرزی

دوره 11، شماره 37، خرداد 1396، صفحه 45-62

فرهاد خداداد کاشی؛ جعفر عبادی؛ سید ضیاء الدین کیاالحسینی؛ خلیل حیدری


اثر شوک عوامل مؤثر بر بحران‌های مالی در اقتصاد ایران: رویکرد خودرگرسیونی برداری پارامتر متغیر- زمان

دوره 13، شماره 46، شهریور 1398، صفحه 45-72

عذرا بیانی؛ تیمور محمدی؛ جاوید بهرامی؛ حسین توکلیان


بهره‌وری کل انرژی و عوامل موثر بر آن (صنایع تولیدی ایران)

دوره 13، شماره 48، بهمن 1398، صفحه 45-68

ابراهیم نیک نقش؛ نقی شجاع؛ امیر غلام ابری؛ محمد مهدی موحدی


تعادل استراتژی مختلط نش و بازیکنان فوتبال: مطالعه موردی ضربات پنالتی

دوره 5، شماره 15، مهر 1390، صفحه 47-66

مرتضی سامتی؛ مهدی فتح آبادی؛ کامران کسرایی


تاثیر آزادی اقتصادی بر توسعه بخش بانکی ایران

دوره 9، شماره 30، شهریور 1394، صفحه 47-66

ابوالفضل شاه آبادی؛ راضیه داوری کیش


درآمد غیربهره‌ای، ریسک و سودآوری در صنعت بانکداری‌

دوره 10، شماره 35، آبان 1395، صفحه 47-70

امیرعلی فرهنگ؛ ابوالقاسم آثنی عشری؛ اصغر ابوالحسنی؛ محمدرضا رنجبر فلاح؛ جهانگیر بیابانی


رانت نفتی و فساد در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا)

دوره 12، شماره 44، اسفند 1397، صفحه 47-72

مهدی ادیب پور؛ سینا کرباسی زاده