تعداد مقالات: 351

178. محاسبه کارایی زنجیره تامین پایدار در صنعت سیمان (کاربرد مدل تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای)

دوره 13، شماره 46، تابستان 1398، صفحه 73-100

محمد حسین درویش متولی؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ نقی شجاع؛ امیر غلام ابری


179. اثرات تعاملی درجه باز بودن تجاری و سیاست‌های پولی بر رشد اقتصادی و تورم

دوره 14، شماره 49، بهار 1399، صفحه 73-88

10.30495/eco.2020.672516

سیده ساجده پورمحمدی؛ امیر منصور طهرانچیان؛ سعید راسخی


180. کارایی زنجیرۀ تأمین چهار مرحله‌ای در حضور عوامل غیرقابل کنترل، نامطلوب و منفی با استفاده از مدل SBM در DEA شبکه‌ای

دوره 14، شماره 51، پاییز 1399، صفحه 73-98

10.30495/eco.2020.1899015.2357

مهدی شجاع؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ امیر غلام ابری؛ علیرضا رشیدی کمیجان


181. رویکرد چند بعدی به رفاه ذهنی مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه ایلام

دوره 10، شماره 36، زمستان 1395، صفحه 75-100

باقر درویشی؛ مهدی امیدی؛ فرشته عصمت


182. سیاست‌های مالی و توزیع درآمد در ایران: رهیافت FAVAR

دوره 11، شماره 39، پاییز 1396، صفحه 75-98

سید کمال صادقی؛ محمد باقر بهشتی؛ رضا رنج پور؛ سعید ابراهیمی


189. احتمال نکول تسهیلات پرداختی اولین بانک قرضه‌های کوچک در استان هرات افغانستان

دوره 14، شماره 52، زمستان 1399، صفحه 79-100

10.30495/eco.2021.1918882.2468

محمد صادق محمدی؛ مصطفی کریم زاده؛ مهدی بهنامه


190. کسب و کار الکترونیکی و عملکرد بنگاه‌های نوظهور

دوره 12، شماره 41، بهار 1397، صفحه 83-105

نیلوفر ایمان خان


191. اثر جرم بر هم‌گرایی توسعه استان‌های ایران: کاربرد اقتصادسنجی فضایی

دوره 11، شماره 38، تابستان 1396، صفحه 85-109

سید عزیز آرمن؛ وحید کفیلی؛ حسن فرازمند؛ حسین ملتفت


192. بررسی جایگاه و نقش بخش کشاورزی در ادوار تجاری ایران

دوره 8، شماره 25، بهار 1393، صفحه 53-65

سید عبدالمجید جلایی؛ آسیه عزیزی؛ نسیبه زارعی؛ حسین مهرابی بشرآبادی


193. نقاط رکود و رونق اقتصاد ایران با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ

دوره 7، شماره 23، پاییز 1392، صفحه 67-83

مرتضی صالحی سربیژن؛ غلامعلی رییسی؛ نادر شتاب بوشهری


194. تحلیل بیزی مدل‌های پروبیت فضایی در بررسی پذیرش رقم پربازده گندم

دوره 7، شماره 21، بهار 1392، صفحه 69-83

آناهیتا نظری گوران؛ ولی بریم نژاد


195. مدل بهینه اقتصادی کشت برای کاهش اثرات آلودگی های زیست محیطی در استان مازندران

دوره 13، شماره 48، زمستان 1398، صفحه 69-98

مجید قربانی؛ ابوالفضل محمودی؛ محسن شوکت فدایی؛ محمد خالدی


196. محاسبه پارامتریک شاخص لرنر و ارزیابی درجه رقابت و انحصار صنایع ایران

دوره 8، شماره 27، پاییز 1393، صفحه 71-89

محمد نبی شهیکی تاش؛ علی نوروزی


197. اثر تسهیلات بانکی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی

دوره 7، شماره 24، زمستان 1392، صفحه 71-87

زریر نگین تاجی؛ مهدی امیدی کیا


198. تأثیر نرخ مالیات بر درآمد ارزی گردشگری کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (رهیافت داده‌های تابلویی پویا)

دوره 5، شماره 16، زمستان 1390، صفحه 71-86

مجید فشاری؛ علی اکبر تقی پور؛ مجتبی ولی بیگی؛ نیر قمری


199. مدل ریاضی برای مکان یابی بهینه شعب تامین اجتماعی در شرق تهران

دوره 6، شماره 19، پاییز 1391، صفحه 73-87

علیرضا رشیدی کمیجان؛ امیرهوشنگ خمسه