اثر سیاست مالی روی نرخ بیکاری و نرخ تورم در استان های ایران: رویکرد GVAR

دوره 15، شماره 53، خرداد 1400، صفحه 25-48

10.30495/eco.2021.1892800.2314

نسرین ابراهیمی؛ مهدی پدرام؛ میر حسین موسوی


فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد بهره وری در بلندمدت: شواهدی از صنایع تولیدی ایران

دوره 15، شماره 56، اسفند 1400، صفحه 31-47

10.30495/eco.2022.1953248.2632

محمود رضائی سراجی؛ محمود محمودزاده؛ پروانه سلاطین؛ مهدی فتح آبادی


توسعه درون‌زای صنعتی در ایران و کشورهای منتخب

دوره 15، شماره 53، خرداد 1400، صفحه 49-72

10.30495/eco.2021.1892092.2307

میرعبداله حسینی؛ لطفعلی عاقلی


شناسایی مسیر سرایت بحران ارزی در صنایع بورسی

دوره 15، شماره 53، خرداد 1400، صفحه 73-96

10.30495/eco.2021.1922778.2483

مریم بذرائی؛ صالح قویدل؛ قدرت الله امام وردی


تأثیر تکانه‌های نفتی بر تاب‏آوری اقتصادی در ایران

دوره 15، شماره 56، اسفند 1400، صفحه 83-102

10.30495/eco.2022.1928522.2507

نجمه السادات رباطی؛ علی رییس پور رجبعلی؛ عبدالمجید جلایی


بررسی نقش نهادهای سیاسی و اقتصادی در پدیده شومی منابع

دوره 13، شماره 48، بهمن 1398، صفحه 117-134

10.30495/eco.2020.688167

رضا بخشی آنی؛ مسعود نیلی؛ سید مهدی برکچیان


شبیه سازی نظام های بازنشستگی پرداخت جاری، اندوخته کامل و کسور تعریف شده در اقتصاد ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.30495/eco.2022.1953055.2630

حمید رضازاده؛ مصطفی سرگلزایی؛ مسلم پیمانی فروشانی؛ حسین توکلیان؛ میثم امیری