محاسبه پارامتریک شاخص لرنر و ارزیابی درجه رقابت و انحصار صنایع ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بابل

چکیده

در این مقاله با بهره‌گیری از مدل غیرساختاری[1] و شاخص لرنر[2]، وضعیت درجه رقابت و انحصار صنایع کارخانه‌ای در دوره 87-1375 با رویکرد پارامتریک مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس یافته‌های تحقیق، اکثر مقادیر شاخص لرنر صنایع در دامنه 30/0 تا 50/0 قرار دارد، که دلالت بر وجود ساختار انحصار موثر و شکاف میان قیمت محصول و هزینه نهایی دارد و "صنعت تولید ذغال کک" و "صنعت تولید وسایل نقلیه و موتوری" با شاخص لرنر 62/0 و 25/0، به ترتیب بیش‌ترین و کم‌ترین میزان شاخص لرنر را دارا هستند. ارزیابی روند شاخص لرنر صنعت، حاکی از بهبود اندک شرایط رقابتی در طی دوره مورد بررسی دارد و این در حالی است که، شکاف میان قیمت و هزینه نهایی هم‌چنان در سطح نسبتا بالایی قرار دارد.[1]  Non-Structural


[2]  Lerner Index

کلیدواژه‌ها


D4, L1, L6

منابع
-         اردشیری، منصور، (1390)، ارزیابی بازدهی نسبت به مقیاس در واحدهای منتخب دانشگاه آزاد اسلامی، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، دوره 5، 122-105.
-         پژویان، جمشید، خداداد کاشی، فرهاد، شهیکی تاش، محمدنبی (1390). ارزیابی ناپارامتریک شکاف بین قیمت و هزینه نهایی در صنایع ایران در قالب یک مدل کورنویی. فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره 8: 120-95.
-         پور پرتوی، میرطاهر، دانش جعفری، داود، جلال­آبادی، اسدالله (1388). مقایسه تطبیقی انحصار و تمرکز در برخی از صنایع کشور، پژوهشنامه اقتصادی، دوره 9: 154-129.
-         خداداد کاشی، فرهاد (1379). انحصار، رقابت و تمرکز در بازارهای صنعتی ایران (1373-1367). فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ،دوره 15: 116-83.
-         خداداد کاشی، فرهاد (1389). اقتصاد صنعتی (نظریه و کاربرد). مرکز تحقیق و توسعه، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت).
-         یوسفی حاجی آباد، رضا و فرهاد خداداد کاشی (1392). بررسی ارتباط عملکرد صنایع با سطح تمرکز و نوآوری بخش صنعت ایران با استفاده از مدل­های رگرسیونی PVAR، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، دوره 7، 135-121.
-          Berndt, E, R &. Khaled, M, S. (1979). Parametric productivity measurement and choice among flexible functional forms. Journal of Political Economy. 87: 1220-1245.
-          Bramer, P., &Gischer, H., &Ritcher, T., &Weib. M. (2013). Competition in bank's lending business and its interference with ECB monetary policy. International Financial Markets, Institutions & Money. 25: 144-162.
-          Christensen, L. R. & Greene W. H. (1976). Economies of scale in U.S. Electric Power Generation. Journal of Political Economy. 84: 655-676.
-          Christensen, L. & Jorgenson, D. & Lau, L. (1973). Transcendental logarithmic production function. Rev of Economics and Statistics. 55: 28-45.
-          Coccorese, P. &Pellecchia, A. (2013). Multimarket contact. Competition and pricing in banking. Journal of International Money and finance. 37: 187-214.
-          Datta, S. &Datta, M. I., & Singh, V. (2013). Product market power, industry structure and earnings management. Journal of Banking & Finance. 37: 3273-3285.
-          Kaminski, J. (2012). The development of market power in the polish power generation sector: A 10 Year Perspective. Energy Policy. 42: 136-147.
-          Lerner, A. P. (1934). The concept of monopoly and the measurement of monopoly power. Review of Economic Studies. 1: 312-324.
-          Mudler, M. &Schoonbeek, L. (2013). Decomposing Changes in Competition in the Dutch Electricity Market through the Residual Supply Index. Energy Economics. 39: 100-107.
-          Shephard, R. S. (1970). Theory of Cost and production functions. Princeton University Press. Princeton. NJ.
-          Shukla, U. K., &Thampy, A. (2011). Analysis of competition and market power in the wholesale electricity market in India. Energy Policy. 39: 2699-2710.
-          Zellner, A. (1962). An efficient method of estimating seemingly unrelated regressions and tests for aggregation bias. Journal of the American Statistical Association. 58: 977-992.