تحلیل رفتار غیرخطی سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در شرایط نااطمینانی: الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

2 استاد اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

3 دانشیار اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

چکیده

هدف این مقاله تحلیل رفتار غیرخطی سیاست­گذاری پولی بانک مرکزی ایران در شرایط نااطمینانی می­باشد. برای دست­یابی به این هدف رفتار غیرخطی تابع واکنش بانک مرکزی نسبت به نااطمینانی تورم در قالب رگرسیون انتقال ملایم و با استفاده از داده­های فصلی طی دوره­ زمانی  1394:3-1376:1 بررسی شد. نتایج حاکی از متغیر بودن رفتارسیاست­گذاری پولی در شرایط مختلف نااطمینانی تورم و تغییر رژیم در رفتار سیاست­گذاری بانک مرکزی ایران است و با گذر متغیر نااطمینانی تورم از یک حد آستانه­ای، رفتار سیاست­های پولی (در هر دو سناریوی تورم هدف) به رفتاری سازگار با قاعده­ تیلور تغییر یافته است. بر اساس نتایج، توجه به شاخص­های نااطمینانی اقتصاد در راستای تعیین سیاست­های پولی بهینه پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها