تحلیل رفتار غیرخطی سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در شرایط نااطمینانی: الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR)

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

2 استاد اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

3 دانشیار اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

چکیده

هدف این مقاله تحلیل رفتار غیرخطی سیاست­گذاری پولی بانک مرکزی ایران در شرایط نااطمینانی می­باشد. برای دست­یابی به این هدف رفتار غیرخطی تابع واکنش بانک مرکزی نسبت به نااطمینانی تورم در قالب رگرسیون انتقال ملایم و با استفاده از داده­های فصلی طی دوره­ زمانی  1394:3-1376:1 بررسی شد. نتایج حاکی از متغیر بودن رفتارسیاست­گذاری پولی در شرایط مختلف نااطمینانی تورم و تغییر رژیم در رفتار سیاست­گذاری بانک مرکزی ایران است و با گذر متغیر نااطمینانی تورم از یک حد آستانه­ای، رفتار سیاست­های پولی (در هر دو سناریوی تورم هدف) به رفتاری سازگار با قاعده­ تیلور تغییر یافته است. بر اساس نتایج، توجه به شاخص­های نااطمینانی اقتصاد در راستای تعیین سیاست­های پولی بهینه پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Nonlinear Behavior of the Central Bank's Monetary Policy in Uncertainty Conditions: Smooth Transition Regression Model (STR(

نویسندگان [English]

 • mohsen nosratian nasab 1
 • Ahmad Jafari Samimi 2
 • Amir Mansour Tehranchian 3
1 PhD Student in Economics, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran
2 Professor of Economics, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran
3 Associate Professor of Economics, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran
چکیده [English]

The purpose of this study is to analyze the nonlinear behavior of monetary policy at the Central Bank of the Islamic Republic of Iran in uncertainty condition. To achieve this goal, the nonlinear behavior of the central bank's reaction function to the inflation uncertainty in the form of smooth Transition Regression model (STR) is estimated using seasonal data during the 1997:1-2015:3 periods. The results of this study indicate that the variable behavior and regime change in monetary policy of the central bank of Iran in the various conditions of inflation. By passing the uncertainty of inflation from a threshold level, the behavior of monetary policy has been changed so that the coefficients of the model are consistent with the Taylor rule. Based on the results of the present study, it is suggested to consider the economic uncertainty index in order to determine the optimal monetary policy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • JEL Classification: E52
 • D81
 • C22 Key Words: Monetary Policy
 • inflation uncertainty
 • Nonlinear Behavior
 • Smooth Transition Regression model
 • منابع  

  • بابکی، روح­اله، مهدوی عادلی، محمد حسین، همایونی­فر، مسعود، سلیمی­فر، مصطفی (1396). تاثیر شوک درآمدهای نفتی دولت و نااطمینانی­های ناشی از آن بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران (1392:4-1369:1). فصلنامه پژوهش­های سیاست­گذاری و برنامه­ریزی انرژی،3 (7): 78-43.
  • باستان‌زاد، حسین، داودی، پدرام (1397). سیاست پولی بهینه و ثبات مالی در ایران با استفاده از رویکرد خودبازگشت برداری تحت سیاست، مدلسازی اقتصادسنجی، 4 (1): 91-57.
  • تقی‌نژاد عمران، وحید، بهمن، محمد (1391). قاعده­ گسترش‌یافته تیلور:  مطالعه موردی ایران 86-1357. فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی،3 (9): 19 -1.
  • جعفری صمیمی، احمد، طهرانچیان، امیرمنصور (1383). بررسی اثرات سیاست­های پولی و مالی بهینه بر شاخص­های عمده اقتصاد کلان در ایران: کاربردی از نظریه کنترل بهینه. مجله تحقیقات اقتصادی، 39 (2). 242 -213.
  • خورسندی، مرتضی، اسلاملوییان، کریم (1391)، سیاست پولی قاعدهمند یا صلا حدیدی؟ تحلیلی نظری در انتخاب راهبرد مناسب، فصلنامه راهبرد اقتصادی، 1: 124-107.
  • سهیلی، کیومرث، فتاحی، شهرام، سرخوندی، مهناز (1396). بررسی توابع واکنش بانک مرکزی با استفاده از قاعده تیلور، پژوهش­های اقتصاد پولی، مالی(دانش وتوسعه سابق)، 24 (14): 180-156.
  • شهبازی، کیومرث، نجارقابل، سمیه (1395). تأثیر غیرخطی تضعیف ارزش پول ملی بر رشد اقتصادی در ایران: کاربرد مدل­های خود رگرسیون انتقال ملایم. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران، 6 (21): 147-123.
  • صمدی، علی حسین، مجدزاده طباطبائی (1392). رابطه بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از رگرسیون چرخشی مارکوف، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 7 (23): 65-47.
  • میرزائی، حسین، فلیحی، نعمت، مشهدی بان ملکی، محمد رضا (1390). تاثیر نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ ارز و تورم) بر روی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک تجارت، فصلنامه علوم اقتصادی، 6 (18): 137-113.
  • Blinder, A.S. & Reis, R.( 2005) . Understanding the greenspan standard. Working Paper. Center for Economic and Policy Studies, Princeton University, Princeton, NJ, No. 114.
  • Brainard, W.C. (1967). Uncertainty and the effectiveness of policy. The American Economic Review, 57 (2): 411–425.
  • Castro, V. (2008). Are Central Banks following a linear or nonlinear (augmented) Taylor rule?, University of Warwick, Department of Economics.
  • Clarida, R., Gal, J. & Gertler, M. (1998). Monetary policy rules in practice: some international evidence. european economic review, 42(6): 1033-1067.
  • Clarida, R., Gali, J. & Gertler, M. (1999). The science of monetary policy: a new Keynesian perspective . National bureau of economic research.
  • Cukierman, A. & Muscatelli, A. (2008). Nonlinear Taylor rules and asymmetric preferences in central banking: Evidence from the United Kingdom and the United States. The BE Journal of macroeconomics, 8(1).
  • Dolado, J., María, D. R. & Ruge, M. F. (2004). Non-linear Monetary Policy Rules: Some New Evidence for the US. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 8.
  • Foerster, A. T. (2011). Essays on Markov-Switching Dynamic Stochastic General Equilibrium Models. Under supervision of Juan Rubio-Ramirez. Department of Economics, Duke University.
  • Fok, D., Van. D.D.,& Franses. P.H. (2004). A multi-level panel star model for US manufacturing sectors. Journal of Applied Econometrics, 20(6): 811-827.
  • Gnabo, J. Y. & Moccero, D. N. (2015). Risk management, nonlinearity and aggressiveness in monetary policy: the case of the US Fed. Journal of Banking & Finance.
  • Gonzalez, A., Terasvirta. T., & Van Dijk. D. (2005). Panel smooth transition regression models. SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance
   604.
  • Greenspan, A. (2004). Risk and uncertainty in monetary policy. The American Economic Review, 94(2): 33-40.
  • Hodrick, R. J. & Prescott, E. C. (1997). Postwar U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation. Journal of Money, Credit and Banking, 29(1): 1-16.
  • Hylleberg, S., Engle, R. F. & Granger, C. W. & Yoo, B. S. (1990). Seasonal integration and cointegration. Journal of econometrics, 44(1-2): 215-238.
  • Hylleberg, S., Engle, R.F., Granger, C.W.J., and Yoo, B.S.(1990) Seasonal integration and cointegration. Journal of Econometrics. 44, 215-238.
  • Kim, D. H., Osborn, D. R. & Sensier, M. (2005). Nonlinearity in the Fed's monetary policy rule. Journal of applied Econometrics, 20(5): 621-639.
  • Madeira, J. & Palma, N. ( 2018). Measuring monetary policy deviations from the Taylor rule, Economics Letters, Elsevier, 168(C): 25-27.
  • Mishkin, F.S. (2008). Monetary Policy Flexibility, Risk Management, and Financial Disruptions. Speech at the Federal Reserve Bank of New York, New York, January 11.
  • Moraes, C.O., Montes, G. C. & Antunes J.A.P. (2016). How Does Capital Regulation React to Monetary Policy? New Evidence on the Risk-taking Channel, Economic Modelling, 56: 177- 86.
  • Orphanides, A. & Wieland, V. (1999). Inflation zone targeting. European Economic Review, 44(7).
  • Peersman, G. & Smets, F. (1999). The Taylor rule: a useful monetary policy benchmark for the Euro area? International Finance, 2 (1): 85–116.
  • Svensson, L. E. (2000). Open-economy inflation targeting. Journal of international economics, 50(1): 155-183.
  • Svensson, L.E.O. (1997a). Inflation Forecast Targeting: Implementing and Monitoring Inflation Targets, European Economic Review, 41(6): 1111-1146.
  • Taylor, J. B. (1993). Discretion versus policy rules in practice. In Carnegie-Rochester conference series on public policy,North-Holland, 39: 195-214.
  • Taylor, M. P. & Davradakis, E. (2006). Interest rate setting and inflation targeting: Evidence of a nonlinear Taylor rule for the United Kingdom. Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 10(4).
  • Woglom, G. (2003). How Has Inflation Targeting Affected Monetary Policy in South Africa?; South African Journal of Economics, 71(2).
  • Zhua, Y. & Chen, H. (2017). The asymmetry of U.S. monetary policy: Evidence from a threshold Taylor rule with time-varying threshold values. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 473: 522–535.