تعرفه‌های بخشی و توزیع جغرافیایی صنایع پایین‌دستی کشاورزی: شواهدی از استان‌های ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد گروه اقتصاد کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

4 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف این مقاله ارزیابی اثر تعرفه‌های بخشی بر توزیع جغرافیایی صنایع پایین‌دستی کشاورزی در استان‌های ایران در چارچوب نظریه جغرافیای اقتصادی جدید است. بدین منظور از رهیافت میدلفارت- نارویک، اورمن و ونبلز (2000) استفاده شد که در آن چشم‌انداز توزیع مکانی فعالیت صنایع با توجه به تعاملات چند عاملی بین ویژگی‌های منطقه‌ای و صنعتی شکل می‌گیرد. مدل تحقیق با استفاده از اطلاعات صنعتی و منطقه‌ای 33 رسته صنعت در سطح کد 4 رقمی طبقه‌بندی (ISIC) برای صنایع پایین‌دستی کشاورزی 28 استان کشور در دوره‌ 93-1383 با روش اثرات ثابت برآورد شد. نتایج نشان داد تعرفه‌های بخشی بر الگوی مکان‌یابی صنعتی در صنایع پایین‌دستی کشاورزی ایران اثر معنا‌دار دارد؛ بدان معنا که اجرای سیاست‌های حمایتی سبب افزایش تجمع در برخی استان‌ها و شکل‌گیری الگوی هسته- پیرامون در ایران شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sectoral tariffs and geographic distribution of agricultural downstream industries:Evidence of Iran’provinces

نویسندگان [English]

  • mansour ardeshiri 1
  • Reza Moghaddasi 2
  • Saeed Yazdani 3
  • amir mohamadinejad 4
1 Faculty member of economics department ,Islamic Azad university, firoozkoh branch, firoozkoh, IRAN
2 Associate Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Sciences and Food Technology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran
3 Professor, Department of Agricultural Economics, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
4 faculty member, Islamic Azad University
چکیده [English]

In this paper, within the framework of the theory of "new economic geography”(NEG), we evaluated  the effect of  sectoral tariffs on the geographic distribution of agricultural downstream industries in the provinces of Iran.Midelfart-Knarviket et al.(2000) approach was usedto test the research hypothesis.In this approach, the perspective of industrial activity location is determined by the multifactor interactions between regional and industrial characteristics.Accordingly, the econometric model by fixed effects method has been estimated using the industrial and regional data of 33 agricultural downstream  industries 4-digit code of ISIC classification during the period of 2004-2014 in 28 provinces of Iran.The results show that sectoral tariffs have a significant effect on the industrial location pattern in agricultral downstream industries of Iran; This means that the implementation of supportive policies has led to an increase in the agglomeration in some provinces and the formation of a core-periphery pattern in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • JEL Classification: F10
  • F15
  • H32. KeyWords: tariff؛ geographic distribution؛ agricultural downstream industries؛ Iran