بهره‌وری کل انرژی و عوامل موثر بر آن (صنایع تولیدی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه ریاضی (تحقیق در عملیات)، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

چکیده

هدف این مقاله ارزیابی بهره­وری کل انرژی و عوامل موثر بر آن در 134 صنعت تولیدی ایران در سطح کدهای چهار رقمی طبقه­بندی بین‌المللی (ISIC) طی دوره­ 1394-1385 است. بدین منظور، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها و شاخص مالم‌کوییست، کارایی فنّی, تکنولوژیکی و بهره‌وری کل انرژی صنایع تولیدی ایران محاسبه شده و سپس، با روش اثرات ثابت و گشتاورهای تعمیم‌یافته، عوامل موثر بر بهره‌وری کل انرژی برآورد شد. نتایج مدل نشان داد تمامی صنایع تولیدی، رشد مثبت پیشرفت تکنولوژیکی را تجربه نموده‌اند؛ اما هیچ کدام از کارایی فنّی برخوردار نبوده‌اند. به طور کلی، یافته‌ها حاکی از رشد بهره‌وری کل انرژی در صنایع تولیدی است. نتایج برآورد الگو نشان داد متغیرهای مهارت، فاوا، تحقیق و توسعه، سرمایه فیزیکی، ماشین‌آلات و تجهیزات، صادرات و زمان اثر معنادار و فقط تحصیلات، اثر غیرمعناداری بر بهره‌وری کل انرژی داشته‌ است. بر اساس نتایج، بازبینی شیوه کار, بهبود مهارت‌های مدیریتی، حمایت یارانه‌ای دولت از تولید و سرمایه‌گذاری، کاهش تعرفه واردات تجهیزات و ماشین‌آلات سرمایه‌ای از صنایع با مصرف انرژی کم‌تر پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Productivity of Energy and the Effective Factors on it. (Manufacturing Industries of IRAN)

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Niknaghsh 1
  • نقی شجاع 2
  • Amir Gholam Abri 2
  • Mohamad Mehdi Movahedi 3
1 PhD student in Industrial Management, Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Mathematics (Operations Research), Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
3 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
چکیده [English]

The main goal of the present study is to evaluate the total energy productivity and the effective factors on 134 manufacturing industries in Iran with a four digit code and also ISIC international classification among 1385 to 1394. To do this, with data envelopment analysis and Malmquist method the technical, technological efficiency and the total energy productivity are calculated on the manufacturing industries in Iran. And then by fixed effects method and generalized method of moments  (GMM),the effect factors on the total Energy Productivity was calculated. The results of the model showed that the total Manufacturing Industries experiences a technological positive growth, but some have been technically efficient. In all, the findings showed the growth of the total energy productivity in the manufacturing industries. The findings based on the model showed that variables such as skills, information communication technologies (ICT), research and development, physical capital and machinery and equipment , export and time are meaningful effect and just variable education is meaningless effect on the total energy productivity. Based on the results, reviewing the work style, improving managerial skills ,Government subsidized support of production and investment, imports tariff reduction of capital equipment and machinery of the industries with less energy consumption is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • JELL classification:D24
  • L60
  • oO14O14 Keywords: Total Energy Productivity– Iran Manufacturing Industries
  • data envelopment analysis - Malmquist method - generalized method of moments (GMM)