تاثیر سرمایه انسانی و فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی استان‌های ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 اراک-دانشگاه آزاداسلامی اراک-دانشکده مدیریت-گروه اقتصاد

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه انسانی و فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی سی استان کشور با استفاده از داده‌های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته طی دوره 1388 - 1394 است. نتایج نشان داد سرمایه انسانی و فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی استان‌های کشور تاثیر مثبت و معناداری داشته‌اند؛ اما، سرمایه انسانی نسبت به سایر متغیرها، تاثیر بیش‌تری بر رشد اقتصادی استان‌های کشور داشته است. بر اساس نتایج پیشنهاد می‌شود برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران اقتصادی سطح کیفی سرمایه انسانی و فضای رقابت کسب و کار را تقویت نمایندنتایج حاصل نشان داد که علاوه بر سرمایه انسانی و فضای کسب و کار به عنوان متغیرهای توضیحی اصلی سایر متغیر‌های نیروی کار و سرمایه فیزیکی بر روی رشد اقتصادی استان‌های کشور تاثیر مثبت و معنی داری داشته اند وبیشترین تاثیر متغیر های نیروی کار و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی داشته اندو سایر متغیر هایعنی سرمایه فیزیکی و فضای کسب وکار با تاثیر کمتر به ترتیب در رده های بعدی قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها