آزمون تقارن تأثیر تراز تجاری بر اصابت سیاست‌های پولی بر رشد اقتصادی و ‏تورم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد

2 عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

چکیده

اقتصاد ایران، از سال 1385 تاکنون، علاوه بر دو کاهش چشمگیر در رشد اقتصادی ، نرخ‌های تورم ‏بالا و دورقمی را تجربه کرده است. به همین دلیل، بررسی تعیین‌کننده‌های رشد اقتصادی و تورم، از ‏ضرورت قابل توجهی برخوردار است. عواملی مانند رشد جمعیت، پیشرفت برونزای فناوری، ‏سرمایه‌گذاری خصوصی و سطح اولیه درآمد سرانه و رشدپول از متغیرهای مؤثر بر رشد اقتصادی ‏برشمرده می‌شوند. همچنین، با وجودی‌که ایده "پولی بودن تورم" از اتفاق نظر نسبی بین ‏اقتصاددانان برخوردار است اما، شناسایی عواملی که شدت اثرگذاری سیاست‌های پولی بر رشد ‏اقتصادی و تورم را تعیین می‌کنند، برنامه ریزی برای افزایش رشد اقتصادی و کنترل تورم را برای ‏مقام سیاست‌گذار پولی امکان‌پذیر می‌کند. هدف مطالعه حاضر، آزمون تقارن تأثیر تراز تجاری بر ‏اصابت سیاست های پولی بر رشد اقتصادی و تورم است. برای این منظور، از داده‌های آماری سال-‏های 2000-2014، 34 کشور منتخب با درآمد متوسط بالا و روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده ‏شده است. این پژوهش نشان داد که درجه باز بودن تجاری بیشتر، به افزایش تأثیر سیاست‌های ‏پولی بر رشد اقتصادی و کاهش تأثیر سیاست‌های پولی بر تورم منجر می‌شود. آزادسازی تجاری ‏بیشتر از طریق حذف یا کاهش تعرفه‌ها و سهمیه‌های وارداتی از مهم‌ترین پیشنهادهای پژوهش ‏حاضر را تشکیل می‌دهند.‏

کلیدواژه‌ها