شناسایی عوامل موثر بر مطالبات غیرجاری بانک‌ها با استفاده از شبکه‌های عصبی و الگوریتم ماشین بردار پشتیبان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

3 استادیار، گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، تهران، ایران

4 استادیار گروه حسابداری، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران،

چکیده

هدف اصلی این مقاله شناسایی عوامل تاثیرگذار بر ایجاد و افزایش مطالبات غیرجاری برای اتخاذ تصمیم مناسب­تر در اعطای تسهیلات است. بدین منظور برای انتخاب متغیرهای موثر، از الگوریتم­های تجزیه و تحلیل مولفه­های همبستگی و لاسو و برای کلاس‎بندی نمونه­ها، از شبکه­های عصبی و ماشین بردار پشتیبان استفاده شده است. در این پژوهش، نمونه­ای از 660 مشتری حقوقی بانک سپه برای سال‌های 1396-1385 انتخاب و بر متغیرهای خصوصیتی مستخرج از قراردادهای تسهیلاتی این مشتریان در کنار متغیرهای مالی، غیرمالی، حسابرسی و اقتصادی تمرکز شده است. نتایج نشان داد الگوریتم لاسو با تمرکز بر متغیرهای مالی، اقتصادی و حسابرسی، عملکرد بهتری نسبت به الگوریتم­ تجزیه و تحلیل مولفه­های همسایگی داشته و براساس این الگوریتم، 10 متغیر کلیدی تاثیرگذار بر مطالبات غیرجاری شناسایی شدند. با توجه به عملکرد بهتر ماشین‌های بردار پشتیبان با هسته شعاعی، استفاده از آن در مدل‌سازی مطالبات غیرجاری پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها