ﺗﺄثیر بیانیه‌های سازمان اوپک بر نوسانات قیمت نفت‌‌خام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری‌ اقتصاد نفت ‌و گاز، دانشکده اقتصاد و حسابداری، ‌واحد تهران‌ مرکزی، دانشگاه‌ آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف این مقاله بررسی تأثیر بیانیه‌های سازمان اوپک (اعم از افزایش، کاهش و یا عدم تغییر عرضه) بر نوسانات قیمت نفت در بازارهای نفت‌ خام است. بدین منظور، از مدل‌های واریانس ناهمسانی شرطی و لحاظ متغیر کنترلی برای بررسی تأثیر بیانیه‌ها بر نوسانات قیمت نفت‌خام برنت و WTI طی دوره 1987 - 2019 بر مبنای رهیافت تحلیل رویداد استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد بیانیه‌های سازمان اوپک بر متلاطم شدن بازار نفت، تأثیر معناداری داشته و نوع این بیانیه‌ها بر نوسانات بازار نفت ‌‌خام متفاوت بوده و این تأثیرگذاری در طول زمان کاهش یافته است. بر اساس نتایج، هم‌بستگی اعضا در زمینه برنامه‌ریزی و اجرای هماهنگ تصمیم‌ها برای تأثیرگذاری حداکثری بر بازار نفت‌ خام پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها