رقابت‌پذیری شهرهای جدید (نمونه مطالعاتی: شهر جدید پرند)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 رییس دانشکده

3 دانشیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.30495/eco.2021.1913831.2446

چکیده

با توجه به اینکه شهرهای جدید از پتانسیل زیادی جهت ایجاد رقابت‌پذیری دارا هستند. این پژوهش با هدف شناخت مؤثرترین عوامل رقابت‌پذیری شهر پرند با روش ترکیبی و استعانت از رویکرد گراند تئوری در بخش کیفی و با روش علی- مقایسه‌ای به این سؤال پاسخ می‌دهد که عوامل رقابت‌پذیری شهر جدید پرند کدام‌اند و به چه میزان بر افزایش میزان رقابت‌پذیری این شهر مؤثرند. در مرحله کیفی در کد گزاری باز 61 مفهوم به دست آمد که در کدگذاری محوری به 19 مفهوم اصلی تقلیل یافت. در مرحله کمی پرسشنامه‌ای برمبنای آن تدوین گردید که در تحلیل نتایج آن مشخص شد مهم‌ترین حاکمیت قانونی و سازمانی، سرمایه‌گذاری که ضریب تعیین هر یک از آن‌ها 1 می‌باشد. سپس، سیاست‌گذاری با مقدار (967/0) و فضای سیاسی ملی با مقدار (846/0) در مرتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند و کمترین آن‌ها، عدالت با مقدار (383/0) می‌باشند. دیگر نشانگرها دارای ضریب تعیین در محدوده متوسط بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها