اثرتغییرات بهره وری بخش های اقتصادی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، انرژی گرمایی، رشد وتوسعه اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد

2 گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد ایران

3 گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

10.30495/eco.2021.1908843.2417

چکیده

بهره ‌وری یکی از مفاهیم مهم در اقتصاد به شمار می‌آید که رابطه بین استفاده از عوامل تولید و محصول تولید شده را نشان می‌دهد. با افزایش بهره ‌وری در فرآیند تولید می‌توان با استفاده سطح معینی از نهاده‌ها به تولید بیش‌تری دست یافت. در این تحقیق اثر تغییرات بهره وری بخش های اقتصادی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر ، انرژی گرمایی، رشد و توسعه اقتصادی با استفاده از تخمین توابع تولید به روش Tang & pengدر سه سناریوی بررسی شده است .نتایج نشان می دهد بخش های 9 گانه اقتصادکل و میزان بهره وری آنها در سالهای 1353 الی 1393 بین175/3 الی 4.59 میلیون ریال می باشدبنابراین نطقه شروع بهره وری کران پائین بهره وری بازه عملکردی 3.175 قرارمی گیرد. .مشاهده می‌شود سه بخش اقتصاد ، صنعت و معدن، برق (نیروگاه ها) و ساختمان حتی با افزایش 30 درصدی کران پائین بهره وری کل اقتصاد در بازه عملکردی (3.175) قرار ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of productivity of economic sectors on renewable and renewable energy consumption, thermal energy, growth of economic development

نویسندگان [English]

  • mohammad oveicy 1
  • Masoud Homayounifar 2
  • Sayed Mahdi Mostafavi 3
  • Ali Akbar Naji Meidani 3
1 Ph.D Candidate of Economics
2 Department of Economics Faculty of Economics and Administrative Sciences Ferdowsi University of Mashhad Mashhad Iran
3 Department of Economics Faculty of Economics and Administrative Sciences Ferdowsi University of Mashhad Mashhad
چکیده [English]

productivity is one of the important concepts in the economy, showing the relationship between the use of production factors and produced products. by increasing productivity in the production process, more production can be achieved by using a certain level of input in this study, the effect of economic sectors efficiency on renewable and renewable energy consumption, thermal energy, growth and economic development using approximation of production functions have been studied in three scenarios. the results show that the different parts of totall economic and their productivity in 1353 and 1393 are between 3.175 and 4.59 million riyals. It is therefore the beginning of the productivity of the lower bound productivity of the functional domain.it is observed that there are two sectors of economy, industry, mining and power plants (power plants), even by 30 percent, the overall productivity of the entire economy in the functional domain (3.175).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Productivity
  • energy consumption
  • development and economic growth