تاثیر مزیت نسبی فعالیت‌های اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی استان‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 اراک-دانشگاه آزاداسلامی اراک-دانشکده مدیریت-گروه اقتصاد

3 عضو هیات علمی /دانشگاه پیام نور

4 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

10.30495/eco.2021.1936869.2549

چکیده

اگرچه رشد اقتصادی متاثر از رشد عوامل تولید است، اما براساس الگوی رشد درونزا، متغیرهای دیگری نیز بر رشد اقتصادی موثر می‌باشند. در این مطالعه تاثیر مزیت نسبی فعالیت‌های مختلف بر تولید ناخالص داخلی استان‌ها در بازه زمانی 93-1383 با استفاده از آمارهای سالنامه آماری مرکز آمار ایران و حسابهای منطقه‌ای بانک مرکزی برای 30 استان در قالب مدل پانل پویا با استفاده از تکنیک GMM مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج برآورد مدل‌ها موید آن است که سه بخش عمده کشاورزی، ساختمان و خدمات اثری مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی معادل 49/0، 08/0 و 07/0 درصد دارند. بخش صنعت، معدن و انرژی اثری منفی معادل 15/0 را بر رشد نشان می‌دهد. که این اثرگذاری منفی می‌تواند ناشی از اثرگذاری بیشتر سایر بخش‌ها بر تولید ناخالص داخلی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of comparative advantage of economic activities on the Gross Domestic Product

نویسندگان [English]

  • Seiedeh Narges Aghamohammadi 1
  • Golamali Haji 2
  • hadi ghafari 3
  • peyman ghafari ashtiani 4
1 Department Economy, Arak Azad University, Arak, Iran
2 The effect of Human capital and Buisiness Environment on the Economic Growth In Iran's provinces
3 Department Economy, Payam noor university
4 department managment, arak azad university, arak,, iran
چکیده [English]

In this study, the effect of the comparative advantage of different activities on the economic growth of the provinces in the period 2004-2014 has been evaluated. For this purpose, using the statistics of the statistical yearbook of the Statistics Center of Iran and the regional accounts of the Central Bank for 30 provinces, the desired indicators have been calculated. Then, in the form of a dynamic panel model, using the generalized two-stage nonlinear torque technique (GMM), the effect of the comparative advantage of major activities on the economic growth of the provinces is estimated. The results of estimating the models confirm that the three major sectors of agriculture, construction and services have a positive and significant effect on economic growth. The industry, mining and energy sectors have a negative effect on growth. This negative impact can be due to the greater impact of other sectors on growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • comparative advantage
  • Economic Growth
  • Panel Data