تاثیر ترکیب اعتبارات بانکی بر توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.30495/eco.2022.1948111.2610

چکیده

هدف این مقاله بررسی تأثیر انواع اعتبارات بانکی بر نابرابری درآمدی در اقتصاد 24 کشور منتخبِ در حال توسعه با استفاده از روش اقتصادسنجی داده‌های پنل طیّ دوره زمانی 2000 - 2019 است. نتایج نشان داد اعتبارات اعطایی به بخشِ غیرمالی و نیز مصرف، موجب کاهش نابرابری و اعتبارات اعطایی به بخش مالی و مسکن باعث افزایش نابرابری می­شود. هم‌چنین، اعطای اعتبار به بخش غیرمالی، روند نزولی و اعطای اعتبار به بخش مصرف، مالی و وام­های رهنیِ مسکن، روند صعودی داشته­ است. هم‌چنین، یافته‌ها نشان داد نرخ اشتغال و نیز قیمت مسکن، به ترتیب، اثر اعتبارات اعطایی به بخش‌های غیرمالی و مسکن بر نابرابری درآمدی را متاثر ­می­سازد. پیشنهاد می­شود، سهم قابل توجهی از اعتبارات به کسب و کارهای غیرمالی و مولّد تخصیص یابد و از اعطای تسهیلات مسکن برای فعالیت­های سوداگرانه جلوگیری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of bank credit composition on income distribution in developing countries

نویسندگان [English]

  • ali nasiriaghdam 1
  • mitra babapour 2
1 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Economics, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
2 PhD student in Economics, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 The purpose of this paper is to investigate the effect of different types of bank loans on income inequality in the economies of 24 selected developing countries using the econometric method of panel data during the period 2000-2019. The results showed that credits to the non-financial sector as well as consumption reduce inequality and credits to the financial and housing sectors increase inequality. Lending to the non-financial sector has also been declining, and lending to the consumer, financial and mortgage sectors has been on the rise. The findings also showed that the employment rate and housing prices, respectively, affect the effect of loans granted to the non-financial and housing sectors on income inequality. Allocate a significant portion of the credit to non-financial and productive businesses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • JEL Classification: I30
  • G21
  • E51. Keywords: Bank Credits
  • Income distribution
  • income inequality
  • Financial Development
  • Credit allocation