تأثیر تکانه‌های نفتی بر تاب‏آوری اقتصادی در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران

2 استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران

3 استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

10.30495/eco.2022.1928522.2507

چکیده

چکیده:


این مقاله در حوزه مکتب کینزی جدید، با روش مدل تعادل عمومی پویای تصادفی در اقتصاد باز کوچک صادرکننده، متناسب با ساختار اقتصاد ایران، تصریح و برآورد شده است. با استفاده از نتایج شبیه‌سازی مدل اصلی، ضمن بهره‌گیری از پارامترهای برآوردی، آثار تکانه‏های نفتی در سال‌های اخیر بر متغیرهای کلان اقتصادی منتخب ارزیابی شده است. مشخص کردن درجه‏ تاثیرگذاری درآمدهای نفتی بر شاخص‏های اقتصادی می‌تواند علاوه بر تعیین درجه تاب‏آوری اقتصاد، به سیاست‌گذاران برای تعیین برنامه‏های آینده کمک کند. پدیده‏ نوسانات درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی، به دلیل وابستگی ساختار اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، تمام متغیرهای کلان اقتصادی را- چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی - تحت تأثیر قرار می‌دهد. بر این اساس، اصلاح نظام مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تنوع‌بخشی به سبد درآمدهای دولت، التزام به بودجه متوازن و ممانعت از رشد نامتناسب پایه پولی، تقویت نقش صندوق ذخیره ارزی و انضباط پولی برای دولت پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of oil shocks on economic resilience in Iran

نویسندگان [English]

 • najme alsadat robati 1
 • Ali RaeispourRajabali 2
 • Abdol Majid jalaee 3
1 PhD student in Economics, Department of Economics, Islamic Azad University, Kerman Branch, Kerman, Iran
2 Assistant Professor, Department of Economics, Islamic Azad University, Kerman Branch, Kerman, Iran
3 Professor, Department of Economics, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
چکیده [English]

In the field of the new Keynesian school, this paper has been specified and estimated by the method of stochastic dynamic general equilibrium model in the small open export economy, in accordance with the structure of Iran's economy. Using the simulation results of the main model, while using the estimated parameters, the effects of oil shocks in recent years on selected macroeconomic variables have been evaluated. Determining the degree to which oil revenues affect economic indicators can, in addition to determining the degree of economic resilience, help policymakers determine future plans. The phenomenon of fluctuations in foreign exchange earnings from oil exports, due to the dependence of the structure of Iran's economy on oil revenues, affects all macroeconomic variables - both in the public and private sectors. Accordingly, it is proposed to reform the tax system and reduce dependence on oil revenues, diversify the government's revenue portfolio, commit to a balanced budget and prevent disproportionate growth of the monetary base, strengthen the role of the foreign exchange reserve fund and monetary discipline for the government.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Classification: JEL H63
 • H50
 • F41
 • D58. Keywords: oil shocks
 • government spending
 • Currency shock
 • Economic Resilience
 • random dynamic equilibrium general approach