نمایه نویسندگان

آ

 • آثنی عشری، ابوالقاسم درآمد غیربهره‌ای، ریسک و سودآوری در صنعت بانکداری‌ [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 47-70]
 • آماده، حمید جایگزین‌سازی بین‌سوختی در OECD و اثر آن بر نوسان سهم صادرات نفت خام ایران [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 67-88]

ا

 • ابوالحسنی، اصغر درآمد غیربهره‌ای، ریسک و سودآوری در صنعت بانکداری‌ [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 47-70]
 • ایزدی، حمیدرضا محاسبه رفاه با سناریوهای متفاوت سیاست مالی در چارچوب مدل سیاست‌ پولی و مالی بهینه [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 25-51]
 • اسکندری سبزی، سیما نااطمینانی رشد پول و جانشینی پول در ایران: رهیافت گارچ چندمتغیره [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 1-21]
 • اعظمی، کورش کاربرد الگوی رشد درون‌زا برای محاسبه نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده با تاکید بر کالاهای مضر و پسماند [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 95-113]
 • اکبری، جابر بررسی اثر تکانه‌های پولی بر رابطه درآمد ـ مخارج دولت ایران با رویکرد TVPFAVAR [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 53-73]
 • امیدی، مهدی رویکرد چند بعدی به رفاه ذهنی مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه ایلام [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 75-100]

ب

 • بیابانی، جهانگیر سنجش پارامتریک شاخص لرنر در بازار وام و سپرده های بانکی با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 1-27]
 • بیابانی، جهانگیر درآمد غیربهره‌ای، ریسک و سودآوری در صنعت بانکداری‌ [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 47-70]
 • بختیاری، صادق بررسی اثر تکانه‌های پولی بر رابطه درآمد ـ مخارج دولت ایران با رویکرد TVPFAVAR [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 53-73]
 • برکشلی، فریدون جایگزین‌سازی بین‌سوختی در OECD و اثر آن بر نوسان سهم صادرات نفت خام ایران [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 67-88]

پ

 • پرهیزکاری، ابوذر مدل‌سازی اقتصادی مدیریت منابع آب کشاورزی استان تهران با تأکید بر نقش بازار ‌آب [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 121-139]

ج

 • جعفری صمیمی، احمد کاربرد الگوی رشد درون‌زا برای محاسبه نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده با تاکید بر کالاهای مضر و پسماند [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 95-113]

ح

 • حقیقت، جعفر تاثیر شوک مخارج دولتی بر رشد تولید ناخالص داخلی در ایران: رهیافت ARDL [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 141-166]
 • حکمتی فرید، صمد تاثیر افزایش قیمت گروه‌های مختلف کالایی بر رفاه خانوارهای روستایی کشور بر مبنای سیستم مخارج خطی [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 89-106]

خ

 • خداداد کاشی، فرهاد سنجش پارامتریک شاخص لرنر در بازار وام و سپرده های بانکی با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 1-27]
 • خلیلی عراقی، منصور پایداری تورم در ایران با رویکرد ناهمگنی کارگزاران اقتصادی در مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 1-23]
 • خندان، عباس تحلیل اقتصاد سیاسی رانت جویی بنگاهها: مطالعه تجربی رشوه و لابی در کشورهای مختلف [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 1-22]

د

 • درویشی، باقر رویکرد چند بعدی به رفاه ذهنی مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه ایلام [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 75-100]
 • دلیری، حسن بررسی فرضیه تغییرناپذیری بیکاری در استان‌های ایران [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 23-45]
 • دهقان شبانی، زهرا محاسبه رفاه با سناریوهای متفاوت سیاست مالی در چارچوب مدل سیاست‌ پولی و مالی بهینه [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 25-51]

ر

 • رحیمی، غلامعلی مدل قیمت‌گذاری صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله بر اساس نظریه بازی‌ها [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 29-49]
 • رحمانی فضلی، هادی تاثیر شکاف بودجه استانی بر شکاف درآمد منطقه‌ای استان‌های ایران با استفاده از مدل PVAR [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 73-93]
 • رستم زاده، پرویز محاسبه رفاه با سناریوهای متفاوت سیاست مالی در چارچوب مدل سیاست‌ پولی و مالی بهینه [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 25-51]
 • رنجبر، همایون تجمع جغرافیایی فعالیت‌های صنعتی و رشد بهره‌وری: شواهدی از صنایع تولیدی استان‌های ایران [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 51-72]
 • رنجبر، همایون بررسی اثر تکانه‌های پولی بر رابطه درآمد ـ مخارج دولت ایران با رویکرد TVPFAVAR [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 53-73]
 • رنجبر فلاح، محمدرضا درآمد غیربهره‌ای، ریسک و سودآوری در صنعت بانکداری‌ [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 47-70]

س

 • سالاریه، مهدی تاثیر پیشرفت تکنولوژی و تغییرات کارایی بر رشد بهره‌وری بخش کشاورزی ایران: تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 133-148]
 • سالم، جلال ارتباط امنیت غذایی با جمعیت شهرنشین و برنامه‌های توسعه (مطالعه موردی: ایران) [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 125-140]
 • سامتی، مرتضی تجمع جغرافیایی فعالیت‌های صنعتی و رشد بهره‌وری: شواهدی از صنایع تولیدی استان‌های ایران [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 51-72]
 • سامتی، مرتضی بررسی اثر تکانه‌های پولی بر رابطه درآمد ـ مخارج دولت ایران با رویکرد TVPFAVAR [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 53-73]
 • سعادت، نفیسه تاثیر افزایش قیمت گروه‌های مختلف کالایی بر رفاه خانوارهای روستایی کشور بر مبنای سیستم مخارج خطی [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 89-106]

ش

 • شاه آبادی، ابوالفضل تاثیر شاخص فلاکت بر هزینه های سلامت در ایران [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 133-157]
 • شیخ محمدی، مجید رویکرد نظریه بازی‌ها در مدل‌سازی و تحلیل تقسیم ارث زوجین مرحوم [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 23-48]
 • شریفی، امید شبیه‌سازی انتظارات تورمی ناهمگن در ایران [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 101-123]
 • شهرستانی، حمید نااطمینانی رشد پول و جانشینی پول در ایران: رهیافت گارچ چندمتغیره [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 1-21]

ص

 • صفری، سولماز مدل‌سازی معمای صرف سهام توسط منطق فازی: شواهدی از ایران [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 71-96]

ع

 • عباسی، مصطفی رویکرد نظریه بازی‌ها در مدل‌سازی و تحلیل تقسیم ارث زوجین مرحوم [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 23-48]
 • عرب مازار، عباس تاثیر شکاف بودجه استانی بر شکاف درآمد منطقه‌ای استان‌های ایران با استفاده از مدل PVAR [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 73-93]
 • عرفانی، علیرضا مدل‌سازی معمای صرف سهام توسط منطق فازی: شواهدی از ایران [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 71-96]
 • عیسی زاده، سعید شبیه‌سازی انتظارات تورمی ناهمگن در ایران [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 101-123]
 • عصمت، فرشته رویکرد چند بعدی به رفاه ذهنی مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه ایلام [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 75-100]

غ

 • غفاری، هادی سنجش پارامتریک شاخص لرنر در بازار وام و سپرده های بانکی با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 1-27]

ف

 • فتح آبادی، مهدی تجمع جغرافیایی فعالیت‌های صنعتی و رشد بهره‌وری: شواهدی از صنایع تولیدی استان‌های ایران [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 51-72]
 • فخرحسینی، سید فخرالدین مدل دستمزد کارایی پویا با ادوار تجاری واقعی [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 107-132]
 • فخر حسینی، سید فخرالدین مدل ادوار تجاری حقیقی با شکل‌گیری عادات: راه حلی برای معمای صرف سهام [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 141-169]
 • فرزین وش، اسداله نااطمینانی رشد پول و جانشینی پول در ایران: رهیافت گارچ چندمتغیره [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 1-21]
 • فرهنگ، امیرعلی درآمد غیربهره‌ای، ریسک و سودآوری در صنعت بانکداری‌ [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 47-70]
 • فشاری، مجید عوامل مؤثر بر مدت زمان بقای رونق اقتصادی کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی (رهیافت تحلیل‌ بقا) [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 97-120]
 • فیضی، سلیمان تاثیر افزایش قیمت گروه‌های مختلف کالایی بر رفاه خانوارهای روستایی کشور بر مبنای سیستم مخارج خطی [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 89-106]

ق

ک

 • کریمی پتانلار، سعید کاربرد الگوی رشد درون‌زا برای محاسبه نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده با تاکید بر کالاهای مضر و پسماند [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 95-113]

گ

 • گودرزی فراهانی، یزدان پایداری تورم در ایران با رویکرد ناهمگنی کارگزاران اقتصادی در مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 1-23]

ل

 • لبابی میرقوامی، مهسا عوامل مؤثر بر عرضه چای در ایران (مطالعه موردی: استان گیلان) [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 115-130]

م

 • محرم جودی، نازیلا تاثیر شوک مخارج دولتی بر رشد تولید ناخالص داخلی در ایران: رهیافت ARDL [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 141-166]
 • محمدی، تیمور جایگزین‌سازی بین‌سوختی در OECD و اثر آن بر نوسان سهم صادرات نفت خام ایران [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 67-88]
 • محمدی نژاد، امیر تاثیر پیشرفت تکنولوژی و تغییرات کارایی بر رشد بهره‌وری بخش کشاورزی ایران: تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 133-148]
 • محمودی، ابوالفضل مدل‌سازی اقتصادی مدیریت منابع آب کشاورزی استان تهران با تأکید بر نقش بازار ‌آب [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 121-139]
 • مرادی، مهدی سنجش پارامتریک شاخص لرنر در بازار وام و سپرده های بانکی با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 1-27]
 • مرزبان، حسین محاسبه رفاه با سناریوهای متفاوت سیاست مالی در چارچوب مدل سیاست‌ پولی و مالی بهینه [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 25-51]
 • مروت، حبیب شبیه‌سازی انتظارات تورمی ناهمگن در ایران [دوره 10، شماره 36، 1395، صفحه 101-123]
 • مقدسی، رضا تاثیر پیشرفت تکنولوژی و تغییرات کارایی بر رشد بهره‌وری بخش کشاورزی ایران: تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 133-148]
 • مهربانی، وحید نظریه اقتصادی ازدواج بهینه [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 49-66]

ن

 • ناجی میدانی، علی اکبر مدل قیمت‌گذاری صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله بر اساس نظریه بازی‌ها [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 29-49]
 • نصابیان، شهریار عوامل مؤثر بر عرضه چای در ایران (مطالعه موردی: استان گیلان) [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 115-130]

و

 • وافی نجار، داریوش جایگزین‌سازی بین‌سوختی در OECD و اثر آن بر نوسان سهم صادرات نفت خام ایران [دوره 10، شماره 33، 1395، صفحه 67-88]

ه

 • هژبر کیانی، کامبیز نااطمینانی رشد پول و جانشینی پول در ایران: رهیافت گارچ چندمتغیره [دوره 10، شماره 35، 1395، صفحه 1-21]

ی

 • یزدانی، سعید عوامل مؤثر بر عرضه چای در ایران (مطالعه موردی: استان گیلان) [دوره 10، شماره 34، 1395، صفحه 115-130]