نمایه نویسندگان

آ

 • آقایان، بهنوش سادات بررسی رفتار تورم اقلام قابل‌مبادله و غیرقابل‌مبادله(رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا) [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 25-50]

ا

 • ابونوری، اسمعیل تأثیر شکنندگی دولت بر صادرات ایران به کشورهای جنوب شرق آسیا با رویکرد اقتصادسنجی فضایی [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 51-77]
 • ابونوری، اسمعیل اثر بازار داخلی بر صادرات و تولید صنایع کارخانه‌ای ایران [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 163-183]
 • ادیب پور، مهدی رانت نفتی و فساد در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 47-72]
 • ایزدی، حمیدرضا نقش تمایل ترجیحات دولت در یک مدل سیاست مالی بهینه در حضور ناهمگنی عوامل در چارچوب تعادل عمومی تصادفی پویا [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 73-96]
 • اسمعیل نیا بالاگتابی، فاطمه بررسی آثار اقتصادی و رفاهی بازار آب: رویکرد مدل برنامه‌ریزی ریاضی مثبت [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 119-136]
 • اصغرپور، حسین ارزیابی رفاه اجتماعی و همگرایی رفاه استانهای ایران برای سنجش توسعه مناطق ایران [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 1-23]
 • اعظمی، سمیه واکنش صنایع اروپایی واردکننده نفت ایران به قیمت‌های انرژی: تحلیل بین عاملی و بین سوختی [دوره 12، شماره 41، 1397، صفحه 53-81]
 • افشاری، زهرا اثر تکانه‌های سیاست مالی بر تراز بودجه سیکلی و ساختاری در کشورهای عضو اوپک [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 119-142]
 • الماسی، مجتبی تحلیل اثر بازار داخلی با تأکید بر رفتار تجاری صنایع کارخانه‌ای ایران [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 123-138]
 • ایمان خان، نیلوفر کسب و کار الکترونیکی و عملکرد بنگاه‌های نوظهور [دوره 12، شماره 41، 1397، صفحه 83-105]
 • امینی دره وزان، امید اثرات نامتقارن شوک‌های قیمت نفت بر نرخ بهره و رشد اقتصادی ایران: مدل VAR غیرخطی [دوره 12، شماره 41، 1397، صفحه 27-52]

ب

 • بادپیما، جلیل ناسازگاری قطعات، راهی برای انحصارگری در خدمات [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 73-97]
 • بانویی، علی اصغر محاسبه کشش شدت انتشار دی‌اکسیدکربن صنایع انرژی‌بر ایران با رویکرد شناسایی ضرایب مهم داده- ستانده [دوره 12، شماره 41، 1397، صفحه 107-132]
 • بهرامی، جاوید بررسی رفتار تورم اقلام قابل‌مبادله و غیرقابل‌مبادله(رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا) [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 25-50]

پ

 • پندآزمای، سارا تحلیل نظریه هکشر- اوهلین در تجارت خارجی ایران و آلمان (رهیافت الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه) [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 139-164]

ت

 • ترکی هرچگانی، محمدعلی مدل‌سازی تأثیرات مالیات سبز بر هزینه‌های سلامت با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل‌ محاسبه [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 79-97]
 • توکلیان، حسین عوامل تعیین‌کننده یارانه‌های سوخت در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (مطالعه موردی: یارانه بنزین) [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 97-118]

ج

 • جعفری، هدی آثار کلان اقتصادی اصلاحات ساختاری در نظام بازنشستگی ایران [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 25-46]
 • جعفری صمیمی، احمد تحلیل رفاه اقتصادی با تاکید بر ابعاد جهانی ‌شدن [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 1-23]
 • جلایی، عبدالمجید تحلیل نظریه هکشر- اوهلین در تجارت خارجی ایران و آلمان (رهیافت الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه) [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 139-164]
 • جلالی، ام البنین بررسی آزمایشگاهی اثر هوش اخلاقی بر سواری رایگان: رهیافت بازی پویا با اطلاعات کامل [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 1-22]
 • جلیلی کامجو، سید پرویز ارزیابی تاثیر فقر مطلق و نسبی بر نابرابری شادی در ایران [دوره 12، شماره 41، 1397، صفحه 1-26]
 • جهانگرد، اسفندیار بررسی رفتار تورم اقلام قابل‌مبادله و غیرقابل‌مبادله(رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا) [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 25-50]

ح

 • حاجی، غلامعلی آثار کلان اقتصادی اصلاحات ساختاری در نظام بازنشستگی ایران [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 25-46]
 • حیدریان، مریم تحلیل اثرات تمرکززدایی مالی و پیامدهای زیست‌محیطی آن در استان‌های ایران [دوره 12، شماره 41، 1397، صفحه 133-159]
 • حسابی، حدیث اثر عملکرد محیط‌زیست بر شادی: تحلیل بین کشوری [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 49-72]
 • حکمتی فرید، صمد برآورد ریسک سیستمی در بخش‌های مالی اقتصاد ایران (رهیافت ارزش در معرض ریسک شرطی تفاضلی) [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 99-122]

خ

 • خانزادی، آزاد تحلیل اثرات تمرکززدایی مالی و پیامدهای زیست‌محیطی آن در استان‌های ایران [دوره 12، شماره 41، 1397، صفحه 133-159]
 • خداداد کاشی، فرهاد تاثیر نوسازی ناوگان بر بهره‌وری صنعت حمل ‌و نقل جاده‌ای ایران [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 137-160]
 • خلیلی عراقی، منصور تاثیر هزینه‌های دولت بر مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در قالب مدل VAR و FAVAR [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 99-117]
 • خورسندی، مرتضی اثر عملکرد محیط‌زیست بر شادی: تحلیل بین کشوری [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 49-72]

د

 • دینداررستمی، مرضیه اثر تکانه‌های سیاست مالی بر تراز بودجه سیکلی و ساختاری در کشورهای عضو اوپک [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 119-142]
 • دهقان شورکند، حسن اثر عملکرد محیط‌زیست بر شادی: تحلیل بین کشوری [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 49-72]
 • دهمرده، نظر مدل‌سازی تأثیرات مالیات سبز بر هزینه‌های سلامت با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل‌ محاسبه [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 79-97]
 • دهنوی، جلال عوامل تعیین‌کننده یارانه‌های سوخت در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (مطالعه موردی: یارانه بنزین) [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 97-118]

ر

 • راسخی، سعید اثر بازار داخلی بر صادرات و تولید صنایع کارخانه‌ای ایران [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 163-183]
 • راغفر، حسین تاثیر تورم بر توانگری‌ مالی شرکت‌های بیمه در ایران [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 23-47]
 • رستگار، محمد علی برآورد ریسک اعتباری مشتریان با استفاده از تحلیل چند بعدی ترجیحات (مطالعه موردی: یک بانک تجاری در ایران) [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 143-161]
 • رضازاده، علی برآورد ریسک سیستمی در بخش‌های مالی اقتصاد ایران (رهیافت ارزش در معرض ریسک شرطی تفاضلی) [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 99-122]

ز

 • زاینده رودی، محسن تحلیل نظریه هکشر- اوهلین در تجارت خارجی ایران و آلمان (رهیافت الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه) [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 139-164]
 • زروکی، شهریار تحلیل رفاه اقتصادی با تاکید بر ابعاد جهانی ‌شدن [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 1-23]

س

 • ساداتی امیری، سیده رقیه تحلیل رفاه اقتصادی با تاکید بر ابعاد جهانی ‌شدن [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 1-23]
 • سرخوش سرا، علی اثرات نامتقارن شوک‌های قیمت نفت بر نرخ بهره و رشد اقتصادی ایران: مدل VAR غیرخطی [دوره 12، شماره 41، 1397، صفحه 27-52]
 • سرلک، احمد بررسی آثار اقتصادی و رفاهی بازار آب: رویکرد مدل برنامه‌ریزی ریاضی مثبت [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 119-136]
 • سعادت، رحمان اثر بازار داخلی بر صادرات و تولید صنایع کارخانه‌ای ایران [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 163-183]
 • سهیلی، کیومرث واکنش صنایع اروپایی واردکننده نفت ایران به قیمت‌های انرژی: تحلیل بین عاملی و بین سوختی [دوره 12، شماره 41، 1397، صفحه 53-81]

ش

 • شارعی، الهه محاسبه کشش شدت انتشار دی‌اکسیدکربن صنایع انرژی‌بر ایران با رویکرد شناسایی ضرایب مهم داده- ستانده [دوره 12، شماره 41، 1397، صفحه 107-132]
 • شیرافکن، مهدی بررسی همگرایی توزیع درآمد در استان‌های ایران [دوره 12، شماره 41، 1397، صفحه 161-178]
 • شریفى، حسن تاثیر هزینه‌های دولت بر مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در قالب مدل VAR و FAVAR [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 99-117]
 • شیرین بخش، شمس الله اثر تکانه‌های سیاست مالی بر تراز بودجه سیکلی و ساختاری در کشورهای عضو اوپک [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 119-142]
 • شهبازی، کیومرث ناسازگاری قطعات، راهی برای انحصارگری در خدمات [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 73-97]

ص

 • صفرزاده، اسماعیل تاثیر تورم بر توانگری‌ مالی شرکت‌های بیمه در ایران [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 23-47]
 • صفرزاده، اسماعیل آثار کلان اقتصادی اصلاحات ساختاری در نظام بازنشستگی ایران [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 25-46]
 • صمدی، سعید اثرات نامتقارن شوک‌های قیمت نفت بر نرخ بهره و رشد اقتصادی ایران: مدل VAR غیرخطی [دوره 12، شماره 41، 1397، صفحه 27-52]

ع

 • عباسی نژاد، حسین اثر عملکرد محیط‌زیست بر شادی: تحلیل بین کشوری [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 49-72]

غ

 • غفاری، هادی بررسی آثار اقتصادی و رفاهی بازار آب: رویکرد مدل برنامه‌ریزی ریاضی مثبت [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 119-136]
 • غفوربروجردی، مریم تاثیر تورم بر توانگری‌ مالی شرکت‌های بیمه در ایران [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 23-47]

ف

 • فریدزاد، علی محاسبه کشش شدت انتشار دی‌اکسیدکربن صنایع انرژی‌بر ایران با رویکرد شناسایی ضرایب مهم داده- ستانده [دوره 12، شماره 41، 1397، صفحه 107-132]
 • فریدزاد، علی عوامل تعیین‌کننده یارانه‌های سوخت در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (مطالعه موردی: یارانه بنزین) [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 97-118]
 • فلاحی، فیروز ارزیابی رفاه اجتماعی و همگرایی رفاه استانهای ایران برای سنجش توسعه مناطق ایران [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 1-23]
 • فلاحتی، علی تحلیل اثر بازار داخلی با تأکید بر رفتار تجاری صنایع کارخانه‌ای ایران [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 123-138]

ق

 • قاسمی، مرجان واکنش صنایع اروپایی واردکننده نفت ایران به قیمت‌های انرژی: تحلیل بین عاملی و بین سوختی [دوره 12، شماره 41، 1397، صفحه 53-81]
 • قنبری، بهاره تاثیر نوسازی ناوگان بر بهره‌وری صنعت حمل ‌و نقل جاده‌ای ایران [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 137-160]

ک

 • کرباسی زاده، سینا رانت نفتی و فساد در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 47-72]

گ

 • گلی، یحیی تحلیل اثر بازار داخلی با تأکید بر رفتار تجاری صنایع کارخانه‌ای ایران [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 123-138]

م

 • مالک، علی برآورد ریسک سیستمی در بخش‌های مالی اقتصاد ایران (رهیافت ارزش در معرض ریسک شرطی تفاضلی) [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 99-122]
 • محمدی، ندا عوامل تعیین‌کننده یارانه‌های سوخت در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (مطالعه موردی: یارانه بنزین) [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 97-118]
 • محمدزاده، پرویز ارزیابی رفاه اجتماعی و همگرایی رفاه استانهای ایران برای سنجش توسعه مناطق ایران [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 1-23]
 • محمدنژادی، مجتبی بررسی همگرایی توزیع درآمد در استان‌های ایران [دوره 12، شماره 41، 1397، صفحه 161-178]
 • مداح، مجید تأثیر شکنندگی دولت بر صادرات ایران به کشورهای جنوب شرق آسیا با رویکرد اقتصادسنجی فضایی [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 51-77]
 • مرادی، سارا تحلیل اثرات تمرکززدایی مالی و پیامدهای زیست‌محیطی آن در استان‌های ایران [دوره 12، شماره 41، 1397، صفحه 133-159]
 • مردانی، محمدرضا اثر بازار داخلی بر صادرات و تولید صنایع کارخانه‌ای ایران [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 163-183]
 • معصوم زاده، سارا بررسی همگرایی توزیع درآمد در استان‌های ایران [دوره 12، شماره 41، 1397، صفحه 161-178]

ن

 • ناجی اصفهانی، سید علی برآورد ریسک اعتباری مشتریان با استفاده از تحلیل چند بعدی ترجیحات (مطالعه موردی: یک بانک تجاری در ایران) [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 143-161]
 • نادمی، یونس ارزیابی تاثیر فقر مطلق و نسبی بر نابرابری شادی در ایران [دوره 12، شماره 41، 1397، صفحه 1-26]
 • ناقلی، شکوفه تأثیر شکنندگی دولت بر صادرات ایران به کشورهای جنوب شرق آسیا با رویکرد اقتصادسنجی فضایی [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 51-77]
 • نجفی زاده، عباس آثار کلان اقتصادی اصلاحات ساختاری در نظام بازنشستگی ایران [دوره 12، شماره 44، 1397، صفحه 25-46]
 • نصراللهی، زهرا بررسی آزمایشگاهی اثر هوش اخلاقی بر سواری رایگان: رهیافت بازی پویا با اطلاعات کامل [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 1-22]
 • نورانی آزاد، سمانه تاثیر نوسازی ناوگان بر بهره‌وری صنعت حمل ‌و نقل جاده‌ای ایران [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 137-160]

و

 • وفائی، الهام ارزیابی رفاه اجتماعی و همگرایی رفاه استانهای ایران برای سنجش توسعه مناطق ایران [دوره 12، شماره 43، 1397، صفحه 1-23]

ه

 • هاتفی، مجید بررسی آزمایشگاهی اثر هوش اخلاقی بر سواری رایگان: رهیافت بازی پویا با اطلاعات کامل [دوره 12، شماره 42، 1397، صفحه 1-22]