نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، نسرین اثر سیاست مالی روی نرخ بیکاری و نرخ تورم در استان های ایران: رویکرد GVAR [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 25-48]
 • ابونوری، اسمعیل برآورد نابرابری درآمد و فقر شهری و روستایی استان هرمزگان در مقایسه با کل کشور [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 1-24]
 • امام وردی، قدرت الله شناسایی مسیر سرایت بحران ارزی در صنایع بورسی [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 73-96]

ب

 • بذرائی، مریم شناسایی مسیر سرایت بحران ارزی در صنایع بورسی [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 73-96]

پ

 • پدرام، مهدی اثر سیاست مالی روی نرخ بیکاری و نرخ تورم در استان های ایران: رویکرد GVAR [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 25-48]

ج

 • جعفری صمیمی، احمد برآورد نابرابری درآمد و فقر شهری و روستایی استان هرمزگان در مقایسه با کل کشور [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 1-24]

ح

 • حیدری، حسین برآورد نابرابری درآمد و فقر شهری و روستایی استان هرمزگان در مقایسه با کل کشور [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 1-24]
 • حسینی، میرعبداله توسعه درون‌زای صنعتی در ایران و کشورهای منتخب [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 49-72]

ز

 • زروکی، شهریار نقش رونق و رکود اقتصادی در مصرف انرژی بخش‌ها با تأکید بر انرژی برق و غیربرق [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 97-124]

ص

 • صفرزاده، اسماعیل ارتباط بین سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در ایران (تحلیل تأثیرات پس‌رانی و پیش‌رانی) [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 125-149]

ع

 • عاقلی، لطفعلی توسعه درون‌زای صنعتی در ایران و کشورهای منتخب [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 49-72]

ق

 • قویدل، صالح شناسایی مسیر سرایت بحران ارزی در صنایع بورسی [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 73-96]

م

 • مقدسی سدهی، اکرم نقش رونق و رکود اقتصادی در مصرف انرژی بخش‌ها با تأکید بر انرژی برق و غیربرق [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 97-124]
 • موسوی، میر حسین اثر سیاست مالی روی نرخ بیکاری و نرخ تورم در استان های ایران: رویکرد GVAR [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 25-48]

ن

 • نادمی، یونس برآورد نابرابری درآمد و فقر شهری و روستایی استان هرمزگان در مقایسه با کل کشور [دوره 15، شماره 53، 1400، صفحه 1-24]