دوره و شماره: دوره 8، شماره 27، مهر 1393، صفحه 1-140 
3. بررسی ارتباط بین کارایی و تمرکز صنعتی در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ایران

صفحه 37-51

کیومرث سهیلی؛ شهرام فتاحی؛ محمد سعید ذبیحی دان؛ معصومه هادی زادگان


7. مشارکت زنان متاهل در بازار کار ایران: مدلسازی غیرخطی تابع لاجیت

صفحه 115-134

زینب سارانی؛ بهروز کشته گر؛ غلامرضا کشاورز حداد