دوره و شماره: دوره 8، شماره 26، مرداد 1393، صفحه 1-130 
نقش اقتصاد دانش بنیان در کنترل تورم

صفحه 107-125

عطیه گرجی زاده؛ حسین شریفی رنانی