دوره و شماره: دوره 8، شماره 25، فروردین 1393، صفحه 1-115 
5. بررسی جایگاه و نقش بخش کشاورزی در ادوار تجاری ایران

صفحه 53-65

سید عبدالمجید جلایی؛ آسیه عزیزی؛ نسیبه زارعی؛ حسین مهرابی بشرآبادی