دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، اسفند 1392، صفحه 1-140 
شناسایی علل رکود تورمی در ایران: روش تصحیح خطای آستانه‌ای

صفحه 19-35

نوشین خانی قریه گپی؛ بهرام سحابی؛ فیروزه عزیزی؛ مجید صباغ کرمانی


مزیت‌نسبی صنایع تولیدی با معیار اشتغال‌ و روش TOPSIS: مطالعه موردی استان یزد

صفحه 89-102

محمدعلی فیض پور؛ علی اصغر نوروزی؛ محمدرضا دهقانپور؛ مهدی امامی میبدی