دوره و شماره: دوره 6، شماره 19، پاییز 1391، صفحه 1-123 
4. عوامل موثر بر صادرات محصولات کشاورزی در کشورهای حوزه اکو

صفحه 59-72

حامد نجفی علمدارلو؛ سید ابوالقاسم مرتضوی؛ کتایون شمشادی