دوره و شماره: دوره 6، شماره 18، تیر 1391، صفحه 1-138 
4. تأثیر ثروت بر مصرف بخش خصوصی در ایران

صفحه 61-81

سارا امامقلی پور؛ لطفعلی عاقلی