دوره و شماره: دوره 6، شماره 17، فروردین 1391، صفحه 1-146 
تعدیلی بر روش سهم مکانی تعدیلی فلگAFLQ(مطالعه موردی استان تهران)

صفحه 1-23

علی آزادی نژاد؛ عباس عصاری آرانی؛ اسفندیار جهانگرد؛ علیرضا ناصری


رابطه بین مصرف انرژی و تولید در بخش صنعت ایران

صفحه 91-110

سید کمال صادقی؛ ناصر صنوبر؛ داوود بهبودی؛ علی دهقانی